Koncepcja pracy przedszkola

Kontakt

Miejskie Przedszkole nr 12
Al. płk. Szczepańskiego 2
tel.: 16 621 11 73
e-mail: przedszkole.12@vp.pl

Koncepcja pracy przedszkola

Wizja:
 1. Tworzymy przedszkole przyjazne dzieciom, rodzicom, nauczycielom, w którym wszyscy czuja się dobrze.
 2. Wykwalifikowana i systematycznie doskonaląca się kadra pedagogiczna stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju, zaspokajania potrzeb oraz wyzwalania twórczej aktywności dziecka.
 3. Nasi wychowankowie wyposażeni są w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu.
 4. Naszych wychowanków cechuje otwarta i twórcza postawa wobec ludzi i otaczającego świata.
 5. W kolorowych i dobrze wyposażonych salach dzieci rozwijają swoje zainteresowania, zdobywając umiejętności i wiedzę zgodnie z indywidualna droga rozwoju.
 6. Tworzymy przedszkole bogato wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne.
Misja:
 1. W pracy wychowawczo – dydaktycznej wykorzystujemy programy autorskie.
 2. Stwarzamy dzieciom odpowiednie warunki do rozwoju emocjonalnego, poznawczego i społecznego.
 3. Rozwijamy kreatywność, wyobraźnie i twórczość, umożliwiamy kontakt z różnymi formami sztuki dostosowanej do wieku dziecka.
 4. Wychowujemy dziecko do życia w zgodzie z samym sobą z ludźmi i otaczającym  światem, dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole.
 5. Stwarzamy sytuację umożliwiające twórcze działanie i dokonywanie wyboru.
 6. Uczymy szacunku dla odmienności, dla uczuć i potrzeb innych ludzi, umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
 7. Zapewniamy dziecku bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu, troskliwa opiekę i akceptację.
 8. Zapewniamy indywidualne podejście do każdego dziecka, co pozwala mu na odkrycie i pielęgnowanie Jego wrodzonych talentów.
 9. Dbamy o dobre relacje z rodzicami poprzez otwartą i jasna komunikację wzajemnych oczekiwań.
 10. Wspieramy rodziców w procesie wychowania dziecka. 

Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Stwarzamy każdemu dziecku szanse rozwoju na miarę jego możliwości. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzić ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

Aby zrealizować w/w zamierzenia Przedszkole przyjmuje do realizacji:

CELE GŁÓWNE
 • każde dziecko ma poczucie swojej wyjątkowości i wartości;
 • każdy nauczyciel wykazuje się kreatywną, poszukującą postawą wobec własnej pracy;
 • partnerzy i zasoby przedszkola pomagają w przygotowaniu dzieci do życia  w nowoczesnej rzeczywistości przy jednoczesnym poszanowaniu tradycji  i wartości uniwersalnych. 
ZADANIA
 • wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci na górnej granicy ich możliwości;
 • wspieranie nauczycieli w kreowaniu własnej osobowości zawodowej;
 • poszerzenie grona partnerów do realizacji celów rozwojowych przedszkola;
 • unowocześnienie i wzbogacenie bazy przedszkola niezbędnej do realizacji wyznaczonych zadań.