Rekrutacja

RekrutacjaInformacje dotyczące naboru do przedszkola na rok szkolny 2024/2025
dostępne są na stronie internetowej:
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/jaroslaw/
lub na  www.miastojaroslaw.pl
ca0bcbaed8d005bf42297da03453bc98
Przy pomocy w/w  stron możecie Państwo poznać zasady rekrutacji w formie naboru elektronicznego, ofertę jarosławskich przedszkoli, wypełnić wniosek o przyjęcie Waszego dziecka do wybranego przedszkola oraz sprawdzić wyniki rekrutacji.
 
REGULAMIN PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ
 MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 12
W JAROSŁAWIU NA ROK SZKOLNY 2024/2025
 
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z poźn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek z dnia 16 marca 2017 (Dz. U.2017.610).
 3. Uchwała Nr 490/XLV/2017 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie kryteriów wraz      z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław (Dz. U. Woj. Podkarp. z 2017 r. poz. 1516)
 4. Zarządzenie Nr 25/2024 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 16 stycznia 2024r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław na rok szkolny 2024/2025
 
POSTANOWIENIA  OGÓLNE
 
§ 1
 
Rekrutacja dzieci do Miejskiego Przedszkola Nr 12 w Jarosławiu odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności na podstawie dokumentu zwanego dalej Wnioskiem o przyjęcie dziecka do przedszkola.
 
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 1. „przedszkolu” należy przez to rozumieć: Miejskie Przedszkole Nr 12 w Jarosławiu
 2. ,,przedszkole pierwszego wyboru” należy przez to rozumieć przedszkole, do którego rodzice (opiekunowie prawni) chcą zapisać dziecko w pierwszej kolejności.
 
POSTANOWIENIA  REKRUTACYJNE
 
§ 2
 1. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru.
 2. Postępowanie rekrutacyjne oraz uzupełniające odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego w terminach określonych Zarządzeniem Nr 25/2024 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 16 stycznia 2024r., w oparciu o kryteria ustalone w art. 131 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz w oparciu o kryteria określone Uchwałą Nr 490/XLV/2017 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław.
 3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 12        w Jarosławiu.
 4. W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych biorą udział dzieci w  wieku od 3 do 5 lat zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.
 5. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego.
 6. Dzieci, które ukończyły 2,5 roku mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 7. Dzieci zamieszkałe poza obszarem Gminy Miejskiej Jarosław mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Miejskiej Jarosław na podstawie art. 131 ust. 7 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.
 
CZYNNOŚCI DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA WNIOSKU
 
§ 3
 1. W celu zapisania dziecka do przedszkola rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do wypełnienia w formie elektronicznej Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola dostępnego na stronie internetowej  https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/jaroslaw/Offers    Wydrukowany i podpisany Wniosek o przyjęcie dziecka rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do złożenia w terminie określonym w harmonogramie naboru.
 2. W czasie rekrutacji rodzice (opiekunowie prawni) mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka maksymalnie do trzech przedszkoli, z czego do dwóch, jako placówek drugiego i trzeciego wyboru.
 3. Przedszkole wybrane na pozycji pierwszej nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.
 4. W wyjątkowych sytuacjach rodzic może złożyć Wniosek o przyjęcie dziecka tylko w wersji papierowej na druku pobranym    w przedszkolu, w takim przypadku dane zostaną wprowadzone do systemu przez przedszkole pierwszego wyboru.
 5. Rodzice dziecka, które uczęszczało w roku poprzednim do przedszkola, pisemnie potwierdzają wolę   kontynuowaniu nauki   w dotychczasowym przedszkolu.    
 6. Dziecko, które uczęszczało w roku poprzednim do przedszkola, a jego rodzice na kolejny rok zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach jak dziecko zapisywane pierwszy raz. Należy pamiętać, że  w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zarezerwowane.
 7. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 8. Wypełniony wniosek: podpisują rodzice /prawni opiekunowie/ dziecka
 • podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym,
 • sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku, następuje w przedszkolu pierwszego wyboru.
 
WERYFIKACJA WNIOSKÓW
§ 4
 1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 12 w Jarosławiu
 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
 • sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie elektronicznym oraz wydanie rodzicowi potwierdzenia przyjęcia wniosku
 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 1. Komisja rekrutacyjna rozpatruje wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w oparciu o:
 1. kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego tzw. kryteria ustawowe,
 2. kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego tzw. kryteria samorządowe,
 3. w przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równorzędnej sumy punktów rekrutacyjnych do danego przedszkola, ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu kandydata podejmuje komisja rekrutacyjna z wykorzystaniem funkcjonalności elektronicznego systemu rekrutacji
 1. Rodzice /prawni opiekunowie/ dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka  w przedszkolu, w którym dziecko zostało zakwalifikowane. Niezłożenie w/w oświadczenia w terminie określonym w harmonogramie naboru oznacza rezygnację z miejsca w danym przedszkolu.
 
PROCEDURA ODWOŁAWCZA
§ 5
           Rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte mogą:
 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka,
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem.
 3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.
 
                                                              POSTANOWIENIA KOŃCOWE
                                                                                       §6
 1. Dane osobowe oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta  z wychowania przedszkolnego.
 2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 3. W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora, w miarę wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych.
 
 
 
 
                                                                                      .…………………………………………
                                                                                    Podpis i pieczęć dyrektora Przedszkola